Category: รีวิว

Giffarine

บริษัท Giffarine หลอกลวงหรือไม่ เจาะลึกแผนการตลาด จุดเด่น และสินค้าของบริษัท กิฟฟารีน ที่นี่ เกริ่นนำ หากเราสนใจที่จะทำธุรกิจเครือข่าย เราจำเป็นต้องเลือกบริษัทผู้ผลิตสินค้า ที่จะมาเป็น Partner ของเรา เพื่อที่จะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยหลักในการเลือก Partner เบื้องต้นมี 3 ข้อ คือ ข้อมูลเบื้องต้นของตัวบริษัท: ความมั่นคงของตัวบริษัท และการจัดตั้งขึ้นถูกกฎหมาย เพราะเราคงไม่อยากตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าบริษัทเลิกกิจการ หรือกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ แผนการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท: เพราะแผนการตลาดของบริษัท จะนำไปสู่รายได้ของธุรกิจเรา …

Aimstar

บริษัท Aimstar หลอกลวงหรือไม่ เจาะลึกแผนการตลาด จุดเด่น และสินค้าของบริษัท เอมสตาร์ ที่นี่ เกริ่นนำ ถ้าเราจะเริ่มต้น ทำธุรกิจเครือข่าย เราต้องเป็นผู้เลือก Manufacturer หรือผู้ผลิต ที่จะมาเป็น Partner ของเรา โดยเลือกจากรายที่ จะสามารถ outsource ขั้นตอนอื่นๆของธุรกิจได้ เป็นอย่างดี และอำนวยความสะดวก ในการสร้างเครือข่าย เพื่อที่เรา จะได้ประสบความสำเร็จ ได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญในการเลือก Partner เบื้องต้นมี …

Amway

บริษัท Amway หลอกลวงหรือไม่ เจาะลึกแผนการตลาด จุดเด่น และสินค้าของบริษัท แอมเวย์ ที่นี่ เกริ่นนำ ในการทำธุรกิจเครือข่าย เราจำเป็นต้องเลือกบริษัทผู้ผลิตสินค้า ที่จะมาเป็น Partner ของเรา เพื่อที่จะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยหลักในการเลือก Partner เบื้องต้นมี 3 ข้อ คือ ข้อมูลเบื้องต้นของตัวบริษัท: ความมั่นคงของตัวบริษัท และการจัดตั้งขึ้นถูกกฎหมาย เพราะเราคงไม่อยากตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าบริษัทเลิกกิจการ หรือกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ แผนการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท: เพราะแผนการตลาดของบริษัท จะนำไปสู่รายได้ของธุรกิจเรา …

You cannot copy content of this page